Press "Enter" to skip to content

ورزش برای بیماران سرطانی تحت درمان مفید است

مطالعه جدید نشان می دهد ورزش در طول درمان سرطان و بعد از آن موجب بهبود کیفیت زندگی، تناسب اندام و عملکرد فیزیکی فرد بیمار می شود.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: